Buget local initial 2022 LTS Pelendava

Buget de stat initial 2022 LTS Pelendava

Buget de stat final si executie bugetara dec 2021 LTS Pelendava

Buget de stat final si executie bugetara dec 2021 LTS Pelendava propunere

Situatie final an Buget local 2020

Situatie final an Buget de stat 2020 

BUGET LTS PELENDAVA

BUGET

PLAN ACHIZITII

EXECUTIE

Hotararea 47

Executie buget